סקרי החברה הישראלית

מכון "שחרית" הוא ארגון שמטרתו לבנות מכנה משותף בין כלל הקבוצות בתרבות הישראלית ליצירת עתיד מקיים המאפשר שגשוג לכל.
כדי לממש את מטרתו רוצה הארגון לבנות בסיס מידע שיאפיין את האוכלוסייה הישראלית בצורה מדויקת ורגיש שנותנת אפיונים של קבוצות באוכלוסייה שהם הרבה מעבר להסתכלות הסטריאוטיפית המקובלת.
בשנת 2012 קיימה שחרית סקר מקיף בנושא ערכים פוליטיים: לקראת מפת דרכים חדשה בישראל – במטרה לבחון את עמדות הציבור הכללי במגוון נושאים, לזהות קבוצות סוציו-חברתיות ותרבותיות שאינן ממופות כיום על המפה הפוליטית העכשווית, ולפתוח כיוונים חדשים לשיח הפוליטי ולשיח המדיניות בישראל.
בשנת 2013 היא קיימה סקר בקרב החברה החרדית. זהו הסקר הראשון בסדרה של סקרים הנערכים על מגזרים ספציפיים בחברה הישראלית, והוא בוצע על האוכלוסייה החרדית בישראל שמתאפיינת, לפחות לפי הסטריאוטיפים המקובלים בציבור הלא חרדי, כאוכלוסייה עם מאפיינים מאד הומוגניים. המחקר המוצג להלן נערך בהזמנת מכון "שחרית" ע"י ד"ר אריה רותם ממכון TRI, ומטרותיו היו: אפיון החברה החרדית תוך מיפוי ערכים ותחומי עניין מרכזיים, ופילוח פסיכוגרפי – סוציולוגי של האוכלוסייה החרדית.
במסגרת המחקר נדרשו הנדגמים מהאוכלוסייה החרדית לציין את מידת הסכמתם עם מגוון היגדי עמדות. החלק הראשון של ניתוח הנתונים כלל "ניתוחי קונצנזוס" שבחן תשובות הנדגמים דרך ציוני הממוצע והשונות שלהם. המטרה של השימוש בניתוח היא לזהות את המשתנים שעליהם יש הסכמה ויכולים להיות מוגדרים ככאלו שמאפיינים את מרבית או כל האוכלוסייה החרדית, לעומת כאלו שהשונות בהם הייתה גבוהה והם מאפיינים מגוון דעות, ולכן מהווים בסיס נכון לפילוח. כדי לענות על מטרות המחקר, התקיימו בשלב הכנת המחקר מספר מפגשים עם צוות היגוי שרובו חרדים. בשלב זה זוהו ממדים שמאפיינים דפוסים חברתיים ותרבותיים, ערכים וסוגיות מפתח מרכזיים בחברה החרדית. השאלון היה בנוי ברובו על היגדים פסיכוגרפיים שהיו מבוססים על הממדים שזוהו בחלק הראשון. איסוף הנתונים בוצע באמצעות ראיונות טלפוניים בקרב 1181 נדגמים חרדים בגילאי 18+. הנתונים נאספו במהלך חודש נובמבר 2013. טעות הדגימה המרבית למדגם זה היא +/- 2.9%